Adatvédelmi tájékoztató

Az Önszabályozó Reklám Testület (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 61.), a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások – így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) üzleti titokravonatkozó szabályainak – lehető legteljesebb figyelembe vétele érdekében az Önszabályozó Reklám Testületa panaszosok, panaszlottak, ügyfelei és partnerei (a továbbiakban együttesen: érintettek) számára az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körében követett gyakorlatáról, a személyesadatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintetteknek az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlásáról és azok érvényesítéséről, továbbá azt meghaladóan az üzleti titokra vonatkozó releváns szabályozásról az alábbi tájékoztatást nyújtja.

 

Értelmező rendelkezések

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban szereplő következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:

 1. Adatkezelő: Az Önszabályozó Reklám Testület, amely egyesületi formában működő jogi személy az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
 3. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 6. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 7. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 8. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 9. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 10. Érintettek: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában az Adatkezelő valamennyi ügyfele, partnere, az Adatkezelővel elektronikus, postai vagy egyéb úton kapcsolatba lévő természetes és jogi személyek;
 11. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, amely meghatározza a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényi követelményeket és amelynek rendelkezései a jelen adatvédelmi tájékoztatóra megfelelően irányadóak;
 12. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 13. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 14. Üzleti titok: A Ptk. 2:47. §-ában, valamint jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített titok.

 

Az adatkezelés alapelvei

Az Infotv. 4. §-ában meghatározott garanciális követelményekre figyelemmel, személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

 

Adatkezelő

Az Adatkezelő az Önszabályozó Reklám Testület. Az Adatkezelő elérhetőségei az alábbiak:

 • Adatkezelő címe: 1062 Budapest, Andrássy út 61.
 • Adatkezelő telefonos elérhetősége: 301-04-10
 • Adatkezelő elektronikus elérhetősége: ort@ort.hu

 

Kezelt adatok köre

Az ort.hu (a továbbiakban: honlap) ingyenesen, személyes adat megadása nélkül látogatható. A honlap böngészése során automatikusan rögzítésre kerülnek a felhasználó meghatározott technikai adatait, így a böngészőjének, operációs rendszerének típusát, látogatásának idejét. Ezek az adatok nem minősülnek az Infotv. szerinti személyes adatnak és ezeket nem kapcsolja össze az Adatkezelő személyes adatokkal, továbbá a nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek. Az Adatkezelő kizárólag az Adatkezelővel a honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel, minden kötelezettségtől mentesen megadott személyes adatokat kezeli.

A honlapon keresztül lehetőség van panaszindításra. Panaszindítás során a személyes adatok körében az alábbi adatok kezelése történik:

 • név
 • e-mail cím
 • cím
 • telefonszám

 

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a személyes adatokat a panaszossal történő kapcsolattartás, a panaszeljárás lefolytatása, valamint a honlapon található ingyenes szolgáltatásoknak a látogatók általi igénybe vétele céljából kezeli. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Adatkezelő a panaszos személyes adatait a panaszeljárásban a panaszlottnak vagy másnak nem adja ki, azt nem továbbítja.

 

A hozzájárulás

Az érintettek az Adatkezelővel történt kapcsolatfelvétellel, valamint az Adatkezelő által a honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételével (adott esetben a kapcsolatfelvétellel vagy panaszindítással) a személyes adataiknak az Adatkezelő általi, az adatkezelés céljának megfelelő kezeléséhez kifejezetten hozzájárulnak.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja – figyelemmel az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra – az érintettek hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok az érintettek erre vonatkozó kérelme esetén kerülnek törlésre az Adatkezelő által.

 

Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő – az Infotv. 7. §-ában foglaltakkal összhangban – gondoskodik az érintettek által rendelkezésre bocsátott adatok biztonságos tárolásáról. Az Adatkezelő az adatok kezelése során olyan technikai és szervezési intézkedéseket, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférésének, az adatok megváltoztatásának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy megsemmisülésének elkerülését biztosítják, így alkalmasak az Infotv. valamint az egyéb adatés titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához.

 

Az adatkezelésre jogosultak

Az adatkezelésre kizárólag az Adatkezelő, valamint az erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, partnerei jogosultak.

 

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az érintettek hozzájárulása nélkül harmadik személy részére a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé. Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatokat nem továbbítja.

 

Az érintettek jogai

Az érintettek – az Infotv. 14. §-ában foglaltak alapján – az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik személyes adataik helyesbítését, valamint személyes adataiknak – a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását az Adatkezelő IV. pontban rögzített elérhetőségein. Az Adatkezelő – az Infotv. 15. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 (huszonöt) naptári napon belül, írásban, közérthető formában, megadja a tájékoztatást az érintett részére. A tájékoztatás ingyenes, az Adatkezelő költségtérítést csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számíthat fel. Az Adatkezelő kérelmet csak az Infotv. 16. §-ában meghatározott okokból utasítja el, amely esetén az érintett részére az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatást nyújtja, továbbá az elutasított kérelmekről évente a tárgyévet követő év január 31. napjáig értesíti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. Az Infotv. 17.§ (1) bekezdése alapján amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti, továbbá az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározottak fennállása esetén az Adatkezelő gondoskodik az adatok törléséről A jelen pontban rögzítettek fennállása esetén az Adatkezelő az érintettek részére írásban tájékoztatást nyújt. Az érintettek az Infotv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak szerint tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozás benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) naptári napon belül a kérelmet megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A tiltakozás megalapozottsága esetén az Adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében rögzített intézkedéseket alkalmazza.

 

Jogorvoslati jog

Az érintettek a személyes adataik védelméhez való jogaikat polgári bíróság előtt érvényesíthetik, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszáma: +36 1/391-1400; e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) panasszal fordulhatnak.

 

Az üzleti titok

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. A Ptk rendelkezéseivel összhangban az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez a jogosulttól független fejlesztéssel vagy jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybe vett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá, továbbá az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte meg. Az Adatkezelő a tudomására jutott valamennyi üzleti titkot a fentiekkel összhangban kezel

 

Titoktartási kötelezettség

Az Adatkezelőt a fentieken túlmenően az Ütv. 8. §-ában foglaltakra figyelemmel titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről a hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is fennmarad. A titoktartási kötelezettség kiterjed az Adatkezelő által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. Az Adatkezelőnél folytatott hatósági vizsgálat során az Adatkezelő nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja. A megbízó, a jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. Az olyan tényről és adatról, amelyről az Adatkezelő ügyvédje, mint védő szerzett tudomást, az ügyvéd felmentés esetén sem hallgatható ki tanúként. A titoktartási kötelezettség az Adatkezelőre, mint ügyvédi irodára és alkalmazottaira, az ügyvédi szervekre, ezek tisztségviselőire és alkalmazottaira, valamint az ügyvédi titok körébe eső adatot is tartalmazó elektronikus vagy papíralapú okiratok tárolását, archiválását, őrzését vagy az abban foglalt adatok feldolgozását végző természetes és jogi személyekre megfelelően irányadó.

 

Egyéb

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2018. január 1. napjától visszavonásig hatályos. Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, így különösen az Infotv. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Kelt Budapesten, 2018. január 1. napján.