III. Digitális úton közzétett reklám

 • 24. Cikkely – A digitális környezetben használt reklámra vonatkozó definíciók

  Az alábbi definíciók kifejezetten a jelen fejezet kapcsán és az Általános Rendelkezésekben található definíciókkal összhangban értelmezendőek.

  (1) Digitális reklám-és marketingkommunikáció: olyan marketingkommunikáció, amely a digitális interaktív média eszközeit használja termékek promóciója vagy a fogyasztói viselkedés befolyásolása céljából.

  (2) Egyénileg célzott kommunikáció: olyan kommunikáció, amelyet egy email-címre, mobiltelefonszámra (pl. SMS útján) vagy más, ehhez hasonló, azonosítható személyhez köthető címre küldenek.

  (3) Viselkedés-alapú reklám vagy OBA: olyan gyakorlat, amelynek során a felhasználók online viselkedéséből származó adatokat egy eszköz segítségével összegyűjtik nem a saját vállalkozáscsoportba tartozó oldalakról érdeklődés-alapú fogyasztói szegmensek kialakítása érdekében abból a célból, hogy a fogyasztók érdeklődése alapján hirdetéseket juttassanak el a fogyasztókhoz. Nem értendő bele a website-okat működtető vállalkozások tevékenysége, a kontextus-alapú reklámozás (pl. olyan reklám, amely a fogyasztó aktuális viselkedése alapján kerül közzétételre, a fogyasztó aktuális viselkedése, vagy egy keresés).

  (4) Harmadik személy: olyan személy, vállalkozás, vagy szervezet, amely egy nem a saját vállalkozáscsoportjába tartozó website-on végez OBA-hoz kapcsolódó tevékenységet. A harmadik személyek megkülönböztetendőek a website működtetőjétől és a „first party”-tól, amely a website működtetője, tulajdonosa, ideértve az azonos vállalkozáscsoport által működtetett oldalakat.

  (5) Kifejezett beleegyezés: olyan, a fogyasztó által saját belátása alapján végzett művelet, amelyet a fogyasztó egyértelműen az adatai viselkedés-alapú reklámozás céljából történő gyűjtésére és felhasználására vonatkozó felhívásra ad.

  (6) Érzékeny adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 • 25. Cikkely – Általános szabályok

  (1) A digitális úton közzétett reklám csak indokolható mértékben veheti igénybe a látogató rendelkezésére álló sávszélességet, különösen a mobiltelefonokra és egyéb mobil eszközökre továbbított reklámok esetén.

  (2) A digitális úton közzétett reklám nem korlátozhatja a látogatók navigációs lehetőségeit. A látogatók számára minden esetben biztosítani kell a lehetőséget, hogy a reklámot, vagy az azt tartalmazó oldalt egyszerűen bezárják, minimalizálják, vagy arról elnavigáljanak.

  (3) Az olyan termék vagy szolgáltatás digitális úton történő reklámozása során, ahol a reklámozás egyben értékesítési és/vagy szolgáltatás- igénybevételi lehetőséggel párosul, a reklámozónak különös figyelmet kell fordítania a pontos és hiteles tájékoztatásra. Így különösen kerülni kell az internetes, illetve mobiltechnológiáknak a fogyasztót megtévesztő, félrevezető, vagy egyéb módon károsító alkalmazását.

  (4) Az interneten és mobil eszközökön való reklámközlés során figyelmet kell fordítani arra, hogy a kifejezetten felnőtteknek szánt, korhatárhoz köthető, illetve a gyermek- és fiatalkorú fogyasztók személyiségfejlődésére ártalmas tartalmú reklámanyagok és az ezekhez kapcsolódó esetleges további tartalmak ne jussanak el gyermek- és fiatalkorúakhoz.

 • 26. Cikkely – A digitális reklám azonosítása

  (1) Amennyiben a digitális marketingkommunikáció egyénileg célzott, ennek a ténynek egyértelműen ki kell tűnnie annak témájából (subject) és tartalmából. A kommunikáció témájának megjelölése nem lehet megtévesztő, valamint nem rejtheti el annak kereskedelmi jellegét.

  (2) A vállalkozások által megjelenített termékek és termékleírások kereskedelmi természete egyértelműen megjelenítendő, és nem jelenhet meg úgy, mintha az fogyasztótól vagy egy független szervezettől származna.

  (3) A vállalkozásoknak meg kell tenniük a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy az érdekükben létrehozott/működtetett tartalom vagy közösségi oldal kereskedelmi természete egyértelmű legyen, valamint hogy az ilyen oldalakon a jelen Kódex szabályait mindenki betartsa.

 • 27. Cikkely – Az ajánlat és a feltételek egyértelműsége

  (1) Sem szoftver, sem más technikai megoldás nem használható arra, hogy egy ajánlat és az arra vonatkozó feltételek egyértelműségét csorbítsa a fogyasztó döntésének befolyásolja érdekében.

  (2) A fogyasztókat minden esetben előzetesen tájékoztatni kell a megrendelést, vásárlást, a szerződés megkötését, vagy bármely hasonló elkötelezettséget megelőző lépésekről. Amennyiben a fogyasztónak ezen lépések megtételéhez adatokat kell biztosítania, biztosítani kell számára azt a lehetőséget, hogy az általa megadott adatok helytállóságát bármilyen elköteleződést megelőzően ellenőrizhesse.

 • 28. Cikkely – A független szervezetek és minősítő oldalak elismerése

  Tiszteletben kell tartani minden olyan digitális interaktív média eszköz saját, az elfogadható kereskedelmi magatartásra vonatkozó szabályzatát, amely ilyennel rendelkezik (pl. híroldalak, fórumok, blogok és bulletinek vagy wiki oldalak). Ilyen vagy ehhez hasonló felületeken csak olyan esetben tehető közzé marketingkommunikáció, amennyiben a felület akár kifejezett, akár egyéb módon egyértelműsíti, hogy marketingkommunikációt azon közzé lehet tenni.

 • 29. Cikkely – Kéretlen egyénileg célzott digitális reklám

  (1) A fogyasztóhoz egyénileg célzott marketingkommunikáció csak abban az esetben juttatható el digitális interaktív médián keresztül, amennyiben:

  a. a megcélzott fogyasztó számára releváns lehet a tartalom vagy az ajánlat, és
  b. a vállalkozás egyszerű és átlátható módot biztosít a fogyasztó számára annak kifejezésére, hogy a jövőben nem kíván hasonló megkereséseket kapni.

  (2) Kizárólag a fogyasztó (természetes személy) előzetes – elektronikus úton küldött vagy írásbeli – hozzájárulásával küldhető direkt marketing célú reklám elektronikus úton. Csak olyan felhasználók számára küldhető reklám, akiknek az e-mail címe vagy telefonszáma a törvényi szabályozásnak megfelelően és úgy került a reklámküldő személy vagy szervezet birtokába, hogy a fogyasztó/befogadó egyértelműen előzetesen hozzájárult a reklámküldéshez. Ilyen reklámot csak az a személy vagy szervezet küldhet, aki, vagy amely a felhasználói hozzájárulást megkapta, illetve aki, vagy amely a címek birtokába harmadik félként, ám a felhasználó által erre egyértelműen és előzetesen feljogosított személy vagy szervezet közvetítésével jutott.

  a. Ilyen reklám minden esetben csak a törvényi szabályozásnak megfelelően és olyan tárgyban, mennyiségben és gyakorisággal küldhető, amire a felhasználó által adott eredeti engedély szól. Minden ilyen küldeményben világosan fel kell tüntetni, hogy a felhasználó hogyan „iratkozhat le” az adott címlistáról, vagyis milyen egyszerű módszerrel előzheti meg azt, hogy további reklámküldeményeket kapjon az adott feladótól.
  b. Bluetooth alapú reklám- és marketingkommunikáció esetén alkalmazandó a technológia adta opt-in funkció. Amennyiben a fogyasztó/befogadó visszautasítja a hirdetés fogadását, abban az esetben adott bluetooth eszköz nem folytathat a fogyasztót/befogadót interakcióra késztető kommunikációt adott mobil eszközzel.

 • 30. Cikkely – Digitális reklám a gyermek-és fiatalkorúak számára

  (1) Amennyiben a digitális marketingkommunikáció jogszerűen gyermek-és fiatalkorúak egy bizonyos korú csoportjához szól, biztosítani kell, hogy mind nyelvi-, mind egyéb megjelenítésében megfelelően szóljon hozzájuk.

  (2) 12 éven aluli gyermekeket célzó fogyasztói szegmensek OBA céljából nem hozhatóak létre.

 • 31. Cikkely – Online viselkedés-alapú reklámozás (online behavioural advertising, OBA)

  (1) Az OBA-ra vonatkozó szabályok olyan, harmadik személyek (third party) által, hosszabb időszakon és több website-on végzett megfigyelésre vonatkoznak, amelyek célja érdeklődés-alapú fogyasztói szegmensek létrehozása (olyan fogyasztók összessége, akik korábbi online viselkedésük alapján egy vagy több tulajdonságukban megegyeznek), vagy marketingkommunikáció közvetítése ilyen fogyasztói szegmensek számára a fogyasztók preferenciájára és érdeklődési körére alapozva.

  (2) Ezek a szabályok nem vonatkoznak olyan hirdetésekre, amelyek egy bizonyos website vagy egy vállalkozáscsoport által fenntartott website-ok működtetőjén, ún. „first party” vállalkozáson (vagy ezen vállalkozás alvállalkozóin) keresztül jutnak el a fogyasztóhoz. Ennek megfelelően az előírások nem vonatkoznak például egy online magazin vagy kiskereskedelmi oldal felhasználóit érintő adatgyűjtésre, amennyiben ez kizárólag az oldal vagy a vállalkozáscsoportba tartozó egyéb oldalak érdekében kerül felhasználásra.

  (3) Az OBA-val kapcsolatos tevékenységeket végző harmadik személyeknek be kell tartaniuk az alábbi, felhívásra és a felhasználói kontrollra vonatkozó előírásokat. Az adatgyűjtés- és adatfelhasználás transzparenciája, valamint a fogyasztó adatainak az OBA céljából történő felhasználásra vonatkozó engedélyével kapcsolatos szabályok átláthatósága alapvető fontosságú. Az alábbi szabályok részletes útmutatást adnak a fenti alapelvek gyakorlati alkalmazhatóságára.

  (4) A harmadik személyeknek és a website-ok működtetőinek egyértelmű és kikerülhetetlen felhívással kell a fogyasztónak elérhetővé tenni az OBA-val kapcsolatos adatgyűjtésre és –felhasználásra vonatkozó gyakorlatuk leírását. A felhívásnak egyértelműen tartalmaznia kell a gyűjtött adat típusát, az adatgyűjtés célját, valamint egy egyszerű mechanizmust az adatgyűjtést illető fogyasztói döntés meghozatalát illetően.

  (5) Az AdChoices logó csak abban az esetben használható, ha a vállalkozás magatartása maradéktalanul megfelel a logó használatára vonatkozó szabályoknak.

  (6) A harmadik személyeknek egy, a fogyasztók által könnyen elérhető mechanizmust kell működtetniük az OBA-val kapcsolatos adatgyűjtéssel, felhasználással, valamint az ilyen adatok harmadik személyeknek történő továbbadásával kapcsolatos döntésük meghozatala megkönnyítése érdekében az adatok tárolásának idejére.

  (7) Azok a személyek, akik bizonyos technológiák, illetve gyakorlatok segítségével gyűjtenek adatokat és ezeket OBA-célokra használják fel, a fogyasztó ezt illető előzetes hozzájárulását kell, hogy beszerezzék. A felhasználóknak biztosítani kell az előzetes hozzájárulás visszavonására vonatkozó lehetőséget.

  (8) A fizikai, elektronikus, valamint adminisztratív intézkedéseknek folyamatosan magas szinten kell biztosítaniuk a személyes adatok biztonságát.

  (9) Az OBA céljából gyűjtött adatok csak annyi ideig őrizhetőek meg, amely időre a fogyasztó előzetes hozzájárulása szólt.

  (10) Érzékeny fogyasztói adatokra épülő szegmensek kizárólag az érintett fogyasztók előzetes hozzájárulásával hozhatóak létre.

  (11) Bármely vállalkozás vagy szervezet, amely részt vesz OBA-val kapcsolatos reklám- és marketingkommunikáció tervezésében, kialakításában vagy végrehajtásában, felelősségre vonható a jelen szabályok betartását illetően.